banner

دعوای الزام به اخذ پایان کار (مراحل، شرایط و مدارک) ⚖️

الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار، اگر تمامی ساخت و ساز انجام شده طبق مجوزهای ساختمانی اجرا شده باشد. پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق می‌گیرد اما در غیر اینصورت و انجام تخلفات ساختمانی، پایان کار برای ساختمان صادر نمیگردد. در صورتی که اخذ پایان کار ممکن نباشد یا تخلفاتی صورت گرفته باشد در مراحل اول اجازه اصلاح و یا پرداخت جریمه نقدی میسر می‌شود. اما اگر در خصوص اضافه بنا و تخلفات ساختمانی از این دست. کمیسیونی وجود دارد با نام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری راجع به تخریب تخلفات ساختمانی،  عدم تخریب و پرداخت جریمه آن تعیین تکلیف می‌کند.

اگر تمامی ساخت و ساز انجام شده طبق مجوز‌های مربوطه ساختمانی اجرا شده باشد. پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق می‌گیرد اما در غیر اینصورت و انجام تخلفات ساختمانی، پایان کاری برای ملک صادر نمیگردد. در صورتی الزام به اخذ پایان کار ممکن نباشد یا تخلفی در ساختمان صورت گرفته باشد در مراحل اول اجازه اصلاح و یا پرداخت جریمه نقدی میسر می‌شود. اما در خصوص اضافه بنا و تخلفات ساختمانی از این دست، کمیسیونی  بنام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری راجع به تخریب تخلفات ساختمانی و یا عدم تخریب و پرداخت جریمه آن تعیین تکلیف می‌کند.

الزام به اخذ پایان کار جزو امور اصلی و اولیه هر پروژه برای انتقال رسمی سند می‌باشد که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب التزام انجام دهد. معمولا گرفتن پایان کار با سازنده می‌باشد. الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تاییدیه‌هایی که مرتبط به ماموران شهرداری هست. که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق نظارت بر ساخت و ساز، آزمایشات و کارشناسی‌های عینی می‌باشد که از محل بعمل می‌آید. در الزام به دریافت پایان کار، توقیف بودن ملک مانع از اخذ پایان کار نمیشود، ولیکن ممکن است مانع صدور سند شود.

قانون الزام به اخذ پایان کار‌

هنگامی که یک شخصی، اقدام به خرید ملک یا زمین، از فردی دیگر می‌کند یا در مالی مشاعی، با سایر شرکا شریک می‌شود، جهت اثبات مالکیت خود بر آن، باید سند با نام خود داشته باشد. سند رسمی مانند قرارداد مشارکت در ساخت یا در مواردی که ملک، تفکیک یا جدا از هم نشده یا به اصطلاح مشاعی بوده. سند تفکیکی، از جمله مهم ترین و معتبر ترین، ادله اثبات مالکیت یک فرد، بر ملک می‌باشند. اما، گاهی، فروشنده، بدون اخذ پایان کار، اقدام به فروش ملک می‌‌کند و از دریافت پایان کار، خودداری می‌کند. و از آنجایی که برای  تنظیم سند رسمی ملک، ملزم به داشتن گواهی پایان کار و تفکیک میباشد. خریدار، در دریافت سند رسمی، دچار مشکلاتی خواهد شد.

در چنین مواردی، خریدار که خواهان اخذ سند می‌باشد. فروشنده را باید، ملزم به اخذ پایان کار، تفکیک و تنظیم سند رسمی کند و از دادگاه مربوطه این الزام را درخواست کند. اخذ پایان کار مقدمه‌ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی می‌باشد و تا زمانی که پایان کار صادر نمی‌شود، امکان اجرای این امور وجود ندارد. به علت اینکه دعاوی الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و همچنین صورت جلسه تفکیکی با یکدیگر مرتبط هستند، همه این ها را می‌‌توان در یک دادخواست مطرح نمود.

الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام اخذ پایان کار

در بیشتر موارد هنگامی که تخلفاتی در الزام به اخذ پایان کار صورت می‌‌گیرد. ممکن است شهرداری تا یک ماه از ادامه روند ساخت و ساز جلوگیری و به تعویق میندازد که اکثر این تخلفات. بکارگیری نیروهای کارگری غیر قانونی و یا تغییر و عدم اجرای نقشه ساختمانی می‌باشد. واضح و بدیهی است که بعد از ممانعت شهرداری در ادامه روند ساخت و ساز مالکین و یا نماینده قانونی آنها می بایست. تخلفات صورت گرفته را باید اصلاح کرد و پس از آن امکان ادامه روند ساخت و ساز میسر خواهد شد.طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار، خواهان کسی هست که از صدور پایان کار نفع می‌برد.

مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز کسی هست که اخذ گواهی پایان کار، قانوناً و یا طبق قرارداد ثبت شده بر عهده او می‌باشد. و از انجام این تعهد امتناع می‌‌نماید. این فرد می‌‌تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده‌ی ملک و یا سازنده ملک باشد.در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را باید جزو خواندگان نیز قرار دهیم.در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است.

خوانده دعوا، شهرداری می‌باشد. دادگاه دعاوی در مورد املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است. در الزام به دریافت پایان کار، پس از قطعیت حکم، خواهان می‌‌تواند با درخواستی، اجرای رای صادر شده را تقاضا کند. بعد از صدور اجراییه، به محکوم علیه ابلاغ شده و فرصتی ده روزه به او داده می‌‌شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادره، خواهان می‌‌تواند با  دریافت مجوز مقام قضایی و با پرداخت هزینه، اخذ پایان کار را بگیرد.

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار توسط شهرداری

برای مطالبه نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می‌‌توان با مبلغ برداختی بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه مطالبه نمود. اگر هم امکان دریافت پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می‌‌تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید. نکات بسیار مهمی که حتما باید در مورد الزام به اخذ پایان کار بدانیم عبارتند از: کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می‌‌شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت، ضرر و زیان در تاخیر انجام تعهدات خود محکوم خواهد شد.

بعد از به پایان رسیدن مراحل ساخت و ساز و تکمیل ساختمان مالکین و یا نماینده قانونی آنها برای الزام به اخذ پایان کار به شهرداری مربوطه مراجعه می‌کنند و شهرداری موضوع را به کارشناسان متخصص خود ارجاع می‌دهد. تمامی قسمتهای ساختمان مانند پارکینگ ها، انباری ها، پشت بام و دیگر قسمت‌های مشاع و اختصاصی مطابق ضوابط شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و واحد ها اندازه گیری می‌شوند.و با توجه به وضعیت موجود اگر همه قوانین ساختمانی رعایت شده باشد و ساختمان مطابق با استاندارد‌های پروانه ساخت باشد، پایان کار آن صادر خواهد شد.

بعد از پایان یافتن ساختمان، اگر ساختمان خلاف یا بدهی به سازمانی نداشته باشد شهردار‌ی موظف به تایید میباشد. و در نتیجه شهرداری یا سازمان متولی امر مدرکی با عنوان “پایان کار” به ملک یا سازنده ساختمان صادر کرده و به شخص می‌دهد.

این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید کرده و که اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان انجام می‌‌شود. ارسال به کمیسیون ۱۰۰ در صورتی که مالک خلافی داشته باشد یا جریمه‌ی ساختمان خود را پرداخت نکند. در صورت تمایل برای اطلاعات دقیق‌تر مقاله بهترین وکیل ملکی را مطالعه کنید.

مزایای اخذ پایان کار توسط وکیل

پایان کار ساختمان، اولین نشانه‌ای است که ملک ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نمی باشد. براساس معیار‌های فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری قرار گرفته است. با اخذ پایان کار می‌توان نسبت به دریافت صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت محل اقدام نموده و بر مبنای موارد فوق می‌توان نسبت به اخذ سند شش دانگ تفکیکی تک برگ اقدام نمود. بدیهی است که انجام این مراحل توسط ذینفع زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و از بروکراسی‌‌های زیاد اداری و حقوقی برخوردار می‌باشد.

در حالی که مداخله یک وکیل مجرب در همچین پروسه‌هایی موراد فوق را در زمان کوتاه تر و بدون کارشکنی از طرف ادارات و با هزینه کمتر به نتیجه می‌رساند. مخصوصاً در مراحل اول در صورتی که ساختمان ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد. پرونده مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ارجاع می‌شود که عبور از سد دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و سپس اعتراض در دیوان عدالت اداری خود کار بسیار سخت، پیچیده و دشواری است. و در صورت غفلت مالک رأی به تخریب بنا و جریمه‌‌های سنگین صادر می‌شود.

جمع بندی

ما در این مقاله از ایران وکالت ، به بررسی الزام به اخذ پایان کار اشاره کردیم؛ در صورتی که با هرگونه سوال در مورد الزام به اخذ پایان کار مواجه شدید، می‌‌توانید با مشاورین حقوقی ما تماس حاصل بفرمایید و از مشاوره استفاده کنید. تیم مشاوره‌‌ای حقوقی ما آماده‌ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما به صورت رایگان می‌‌باشد.

سوالات متداول در خصوص الزام به اخذ پایان کار

مهلت اخذ پایان کار چند ساله هست؟

معمولاً مدت زمان و یا اعتبار پروانه ساخت دو سال است. سازنده ساختمان می باید در این مدت کار احداث ساختمان را به اتمام برساند. بنابراین اگر ظرف مدت مورد نظر ساختمان احداث نشود ضمن آنکه مشمول جریمه خواهد شد صدور پایان کار برای آن نیز به تعویق خواهد افتاد.

مدارک مورد نیاز جهت دادخواست الزام به اخذ پایان کار چیست ؟

طرح دادخواست حقوقی در مرحله اول نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا می باشد. در صورتی که بخواهید دادخواست الزام به اخذ پایان کار را به وکیل دادگستری ارجاع دهید، می بایست مبایعه نامه، قرارداد مشارکت در ساخت و هرگونه توافق نامه ای که در آن تعهدات سازنده به اخذ پایان کار ذکر شده است را با خود به همراه ببرید. همچنین داشتن کارت ملی و یا اوراق شناسایی معتبر نیز ضروری است.

۴.۹/۵ - (۳۷ امتیاز)